Pozvánka na zasadnutie rady školy

Vážení členovia rady školy!

Pozývam Vás na zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Sp. Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2013 (streda) o 16,30 hod. v zborovni školy.

Program zasadania:

  1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschop­nosti, schválenie programu
  2. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2012
  3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2012/2013
  4. Návrh počtu prijímaných žiakov pre nový školský rok 2013/2014
  5. Organizačné zmeny a ich personálne dopady
  6. Školský výchovno-vzdelávací program pre školský rok 2013/2014 a jeho personálne zabezpečenie
  7. Koncepčné zámery rozvoja školy
  8. Rôzne
  9. Záver

Zariaďte si, prosím, svoje pracovné povinnosti tak, aby ste sa rokovania Rady mohli nerušene zúčastniť. V prípade, že Vám okolnosti neumožnia zúčastniť sa na rokovaní Rady, oznámte to prosím včas na jangabonay(at)gma­il.com.

S pozdravom

JUDr. Ján G a b o n a y

predseda Rady v. r.

Spišská Nová Ves, 10. mája 2013



Dátum pridania26.05.2013 21:47
AutorPaedDr. Eva Puchalová
KategórieOznamy, Rada skoly
NálepkyŽiadne


Cisco