Prijímacie skúšky na osemročné štúdium

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia na Javorke!

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia v našej škole sa uskutočnia prezenčnou formou v termíne 15. júna 2020.

O ďalších podrobnostiach konania budú uchádzači a ich zákonní zástupcovia informovaní formou pozvánky s presným časom konania prijímacej skúšky. Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ). Testy na prijímacie konanie budú obsahovo vychádzať z Testovania 5.

Cvičné testy Testovania 5 na precvičovanie nájdete na stránke https://www.nucem.sk/…testovanie-5

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na skúšky dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pri vstupe do školy žiak odovzdá písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Rodičia nebudú mať z hygienických dôvodov povolený vstup do budovy školy. Za pochopenie ďakujeme.

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali harmonogram nástupu na skúšku určený v pozvánke.

JavorkaDátum pridania03.06.2020 13:48
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco