Informatika

Študenti sa môžu zapojiť do nasledovných súťaží:

OLYMPIÁDA V INFORMATIKE

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov, podobne ako Matematická olympiáda a Fyzikálna olympiáda. Olympiáda v informatike má na Slovensku už vyše dvadsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády. Olympiáda v informatike má dve kategórie. Ľahšia kategória B je určená prvákom a druhákom na stredných školách (a zodpovedajúcim ročníkom viacročných gymnázií). Náročnejšia kategória A je určená všetkým žiakom stredných škôl. V kategórii B má súťaž domáce a krajské kolo, v kategórii A domáce, krajské a celoštátne kolo. Z najlepších riešiteľov sú vyberaní študenti, ktorí potom Slovensko reprezentujú na Medzinárodnej informatickej olympiáde a Stredoeurópskej informatickej olympiáde. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.oi.sk.

ZENIT V PROGRAMOVANÍ

ZENIT je programátorská súťaž zameraná na riešenie úloh z oblasti algoritmizácie. Úlohy sa riešia v jazyku Pascal alebo C. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl. Súťaží sa v dvoch kategóriách – kategória A je určená pre študentov tretieho a štvrtého ročníka (študenti septimy a oktávy osemročného gymnázia), kategória B je pre študentov prvého a druhého ročníka ( kvinta a sexta osemročného gymnázia).

iBobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov. Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do systému iBobor svojim kódom a v priebehu 40 minút vyplniť on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok. Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

PALMA

PALMA je súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl. Je organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a združením STROM. Do súťaže o ceny sa môžu zapojiť dvojčlenné tímy z rovnakej strednej školy alebo jednotlivci. Podrobné pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke palma.strom.sk/pra­vidla/. Súťaž je rozdelená do dvoch častí. Každá pozostáva z dvoch on-line kôl a jedného finálového kola.

PALMA junior

PALMA junior je súťaž v programovaní pomocou programovacieho prostredia Imagine. Súťaž prebieha cez internet a je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií. Organizátorom súťaže je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky. Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci, ktorí súťažia v kategóriách PROFÍK a EXPERT. Počas školského roka prebehnú minimálne štyri súťažné kolá. Zadania jednotlivých úloh a tiež výsledky a výsledky riešení budú zverejňované na webových stránkach súťaže. Viac informácií o súťaži PALMA junior nájdete na stránke di.ics.upjs.sk/pal­ma/.

COLOGOBEŽKA

Je súťaž v programovaní v Comenius Logu a v prostredí Imagine, určená pre žiakov 5.- ¬ 9. ročníka ZŠ alebo žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií. Súťaž má 2 kolá – školské a celoslovenské. Školské kolo prebieha súčasne (v určený deň a hodinu) vo všetkých školách zapojených do súťaže. Deti riešia niekoľko úloh pri počítačoch. Celoslovenské kolo je pre všetkých úspešných riešiteľov zo školských kôl. Tí sa stretnú na jednom mieste Slovenska a riešia niekoľko príkladov. Súťaž organizuje Katedra vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (bývalá MFF) UK v Bratislave, Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave, Slovenská informatická spoločnosť a Slovenská spoločnosť elektronikov.

Cisco