Príkaz na ochranu nefajčiarov

Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves

PRÍKAZ NA OCHRANU NEFAJČIAROV

  1. Riaditeľ Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves, ako štatutárny orgán v súlade so

zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva:

ZÁKAZ FAJČENIA

vo všetkých priestoroch Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves,

  1. Rozsah platnosti:

Tento príkaz je platný pre všetky osoby zdržiavajúce sa vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy.

  1. Podať oznámenie o porušovaní tohto zákona je možné na kontrolných orgánoch, ktoré

sú podľa § 9 Zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona.

Kontrolu dodržiavania tohto zákona sú povinné vykonávať tieto kontrolné orgány, na ktoré je možné podať oznámenie o porušovaní zákona o ochrane nefajčiarov:

 Krajská veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves

 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Mgr. Mária Kaľavská

riaditeľka školy

Cisco