Klasifikačný poriadok

Klasifikačný poriadok

Metodické usmernenie č. 15/2006-R zo 7. júna 2006, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike

si prečítajte tu: KlasifikacnyPoriadok.doc

Cisco