Kritéria prijatia 2017/2018

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov gymnázia si môžete podľa jednotlivých študijných odborov stiahnuť v nasledujúcich linkách:

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov boli prejednané a schválené na pedagogickej rade gymnázia dňa 16. 01. 2017.

Cisco