Kritéria prijatia 2018/2019

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov gymnázia si môžete podľa jednotlivých študijných odborov stiahnuť v nasledujúcich linkách:

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov boli prejednané a schválené na pedagogickej rade gymnázia dňa 26. 01. 2018.

Cisco